တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

11 months 1 week ago
30,555 Hits

ေလယာဥ္မွဴး ဗိုလ္မွဴး ေကာင္းထိုက္၊ တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴး ဗိုလ္ႀကီး ေသာ္ဇင္စုိးႏွင့္ က်န္ရွိေလယာဥ္အစိတ္အပိုင္းတု႔ိအား ဆက္လက္ ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပ်က္က်သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏ...

Subscribe to တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး