ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ

1 week 6 days ago
39,676 Hits

က်ိဳးက်ခဲ့သည္ ေရပိုလြဲ အက်ယ္ (၄၀၀)ေပ၊ အလ်ား (၆၁၈)ေပ ရွိၿပီး အဆိုပါ ေရပိုလြဲမွ ေပပါပံုး အရြယ္ အေပါက္မွတဆင့္ ေရပိုလြဲတစ္ခုလံုး က်ိဳးက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့သူ ဆည္အနီးေက်းရြာမွ ရြ...

Subscribe to ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ