ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)

3 months 2 weeks ago
4,676 Hits

“အာမခံတဲ့သူကို ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ခံဝန္လုပ္တယ္။ ခံဝန္သူႏွစ္ဦးနဲ႔။ သိန္းတစ္ရာဆိုတာ ေငြတင္ၿပီး လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အာမခံမက ငါးဆယ္တန္ခံဝန္သူ ႏွစ္ဦးေပါ့။

Subscribe to ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)