စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

7 months 2 weeks ago
1 Hit

အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ က်ဴးရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က တိုင္ၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ