စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မုံရြာျမိဳ႕

1 year 5 months ago
22,487 Hits

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧျပီလ ၁ ရက္တြင္က်င္းပရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မုံရြာျမိဳ႕နယ္၊ မအူအုပ္စု၊ မအူေက်းရြာ၊ မဲရုံအမွတ္(၁)ႏွင့္ေျမနဲအုပ္စု၊ ေျမနဲေက်းရြာ မဲရုံအမွတ္(၁)တို႔တြင္ ဆႏၵ...

Subscribe to စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မုံရြာျမိဳ႕