ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း

12 months 3 days ago
11,532 Hits

ေျမႀကီးကုိ အပင္ေအာက္ေျခကုိုိ ဖုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးျမစ္ေတြ ထြက္လာၿပီး အပင္အား ပုိမုိေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးမ်ဳိးေတြကေတာ့ ၅ လဝန္းက်င္မွာ ပန္းမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း