ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး

10 months 4 weeks ago
12,185 Hits

၂ လခန္႔ ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ အျမစ္ေတြထြက္လာၿပီး၊ မ်ဳိးကူးထားတဲ့ ကိုင္းေအာက္ကေန ျဖတ္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး