ကြမ္းမ်ား

3 weeks 3 days ago
3,908 Hits

ဇူလိုင္လမွ စတင္ရြာသြန္းခဲ့ေသာ မိုးမ်ားခဲ့သည့္အတြက္ ကြမ္းပင္မ်ား ေရေလာင္ကာ အပင္ရိ၍ ေသဆုံးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

Subscribe to ကြမ္းမ်ား