က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

2 weeks 6 days ago
11,566 Hits

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုလ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန