က်န္းမာေရး

2 weeks 3 days ago
8,791 Hits

ထုိလကၡဏာမ်ားသည္ မိခင္၏ ေန႔စဥ္ဘ၀၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ အျခားသူမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ ၾကီးမားေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။

Subscribe to က်န္းမာေရး