က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း

2 weeks 4 days ago
7,676 Hits

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ အစပ္ဆို အင္မတန္မွ ၾကိဳက္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္တယ္။ အစပ္မ်ားမ်ားစားလွ်င္ သြားကို မထိခိုက္ေစေသာ္လည္း...

Subscribe to က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း