ကေလးစာေပပြဲေတာ္

1 year 7 months ago
20,180 Hits

ရုရွျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂၚကီကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရသလို ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္လည္း စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာႀကီး သခင္ကို္ယ္ေတာ္မိႈင္းကို ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရပါဘူး။

Subscribe to ကေလးစာေပပြဲေတာ္