ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေ၀ၿဖိဳး

2 weeks 5 days ago
6,470 Hits

"Trade War ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေတြျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလို႔ Investment ကိုဖိတ္ေခၚ တယ္။ Trade War ျဖစ္တယ္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်ပ္ေငြက တန္ဖိုးက်သြားတယ္။

Subscribe to ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေ၀ၿဖိဳး