ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း

1 year 5 months ago
50,581 Hits

ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဘုိးက်ဆင္းျခင္းေတြေၾကာင့္ အခု ၂ ႏွစ္အတြင္း( ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း   ျမင့္တက္ဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳ...

Subscribe to ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း