ကို၀လံုး

2 weeks 4 days ago
9,132 Hits

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ သတင္းစာပညာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မရိွမျဖစ္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္သည့္မီဒီယာသည္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင္႔တင္ေပးျပီး ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရကို...

Subscribe to ကို၀လံုး