ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုအဖြဲ႔၀င္ IFC

2 weeks 4 days ago
3,192 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စားနပ္ရိကၡာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပးတဲ့အစီအစဥ္ ေတြ၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ IFC လက္ မွ...

Subscribe to ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုအဖြဲ႔၀င္ IFC