ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုျမိဳ႕

ဒုကၡသည္ကေလးေတြကို စာသင္ေပးေနတ့ဲေက်ာင္းဆရာေျပာတာကေတာ့ အစိုးရက စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ တာမရွိပါဘူး၊ တစ္ခါတစ္ေလ လူႀကီးခရီးစဥ္ရွိတ့ဲအခါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဆန္အိတ္ (၂၀) ေလာက္ေပးပါတယ္၊

Subscribe to ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုျမိဳ႕