အားကစား

2 weeks 1 day ago
4,749 Hits

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အာဆီယံမွာေရာ အာရွမွာပါအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာမွာပါ။ သိပ္မၾကာေတာ႔တဲ႔ အနာဂတ္မွာေပါ့"

Subscribe to အားကစား