ျပည္တြင္း

1 week 5 days ago
4,232 Hits

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အာဆီယံမွာေရာ အာရွမွာပါအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာမွာပါ။ သိပ္မၾကာေတာ႔တဲ႔ အနာဂတ္မွာေပါ့"

Subscribe to ျပည္တြင္း