အထူးက႑

8 hours 51 min ago
1 Hit

ယခုကဲ့သို႔ OPPO အေနျဖင့္ ဂ်ပန္မိုဘိုင္းေစ်းကြက္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ၄င္းတို႔၏နည္းပညာႏွင့္ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္အခ်က္ကို သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို OPPO ၏ထူးျ...

Subscribe to အထူးက႑