အထူးက႑

12 hours 21 sec ago
1 Hit

P&G သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္႔စင္ေသာ ေသာက္သုံးေရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေမရိကန္ Disease Control and Prevention Center ႏွင့္ P&G ၏သိပၸံပညာရွင္မ်ား တြဲဖက္ၿပီး Cleaning Technology...

Subscribe to အထူးက႑