အထူးက႑

11 hours 32 min ago
168 Hits

ဂႏၶမာပန္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာမွာေတာ့ ပ်ဳိးကုိင္မ်ားကုိသာ စုိက္ပ်ဳိးရတာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးမယ္က ေျမကုိေတာ့ အက်ယ္ႏွစ္ေပရွိတဲ့ ေဘာင္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to အထူးက႑