အထူးက႑

1 day 21 hours ago
3,112 Hits

ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ သင္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္သင္တာလဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ စိတ္၀င္စားလို႔ေပါ့။

Subscribe to အထူးက႑