၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ေၾကညာျခင္း အခမ္းနား

Peace & Justic Myanmar မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကနဦးထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း အခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔လည့္ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  Park Royal Hotel တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေနစဥ္။(ဓါတ္ပံု- သက္ကို မဇၥ်ိမ)