မဲျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အီးယူအဖြဲ႕

မဲျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အီးယူအဖြဲ႕ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ရက္က လာေရာက္ ေလ့လာစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- စည္သူေမာင္ေမာင္၊မဇၩိမ)