စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕

 

ပဲခူးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ ၃၁ မနက္ပိုင္း၌ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ကမ္တစ္ေလွ်ာက္္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေရလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ၄၀ ခုနီးပါးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရပ္ကြက္ ၈/၉/၁၀၊၊သဲပံုဆိပ္၊ ၁၉ ရပ္ကြက္ ေဒါနလမ္း၊ ၂၃ ရပ္ကြက္၊ မိုေကာင္း၊အင္းဝိုင္း၊ ကရင္ေခ်ာင္း၊ ေညာင္ပင္သာ၊သာယာကုန္း၊ အစၥတု၊ ရြာသစ္ကုန္းႏွင့္ ကသည္းစု စသည့္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေတာင္းျမစ္နံေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ား၌လည္း ျမစ္ေရမ်ားဝင္ေရာက္ေနၿပီး ေနထိုင္ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲကာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာ ေတာင္ငူမီသတ္တပ္ဖြဲ႔၏ ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ စာရင္းအရ ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု - ဘုန္းႏိုင္ၿဖိဳး