မိုင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ လိုက္လံစစ္ေဆး

မဟာသႀကၤန္တြင္ ေရကစားသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ မိုင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ား စတင္ေရမကစားမီ မနက္ပုိင္းႏွင့္ ေန႔လည္မ႑ပ္နားခိ်န္ေန႔လည္ပိုငး္တို႔တြင္ မိုင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ လိုက္လံစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ (ဓာတ္ပုံ - သူရ/မဇြ်ိမ)