ဂ်ကာတာမွာ ၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

ဂ်ာကာတာရွိ Gelora Bung Karno အားကစားကြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာ အင္ဒုိနီးရွားလုပ္သားမ်ားက လုပ္ကုိင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳလည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ အနည္းဆုံး အလုပ္သမား ၉၉၄ ဦး ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။ Gelora Bung Karno အားကစားကြင္းဟာ ၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အဓိကေနရာမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ၂၀၁၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)