အေတြးအျမင္

4 hours 20 min ago
147 Hits

ဓာတ္သတၳဳခြန္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာနယ္ေျမအတြင္းဓာတ္သတၳဳပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီးေက်ာက္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဲထုတ္ယူျခင္း၊ အုတ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔ ပါဝင္ သည္။

Subscribe to အေတြးအျမင္