အေတြးအျမင္

က်ေနာ္္ေနတဲ့ၿမိဳ႕မွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္သာရွိေသးတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က စကၤာပူကိုသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္