ေဆာင္းပါး

23 hours 42 min ago
2,119 Hits

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ သဟာဇာတနဲ႔ တိုးတက္မႈဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခက္ခဲတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ေဆာင္းပါး