ေဆာင္းပါး

ပါတီတံဆိပ္မ်ားကုိအစဲြျပဳၿပီး SNLD ကုိက်ားေခါင္းပါတီ၊ SNDP ကုိက်ားျဖဴပါတီဟုလည္း အမ်ားကေခၚဆိုၾကသည္။

Subscribe to ေဆာင္းပါး