ေဆာင္းပါး

1 day 10 hours ago
6,231 Hits

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မခ်ဳပ္ဆိုမီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေနခ်ိန္တို႔တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ ျဖစ္သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို တရားရံုးသံုးတံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ တရားရံုးသံုးမဟုတ္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္း မ်...

Subscribe to ေဆာင္းပါး