ေဆာင္းပါး

3 days 2 hours ago
589 Hits

“ တစ္ခ်ဳိ႕က ဂုဏ္ထူးေတြ ပါထားတယ္။ ၂ဘာသာပါတယ္။ ၁ ဘာသာပါတယ္။ အေစာပိုင္းကဆိုရင္ ၃ ဘာသာ အထိ ပါခဲ့တယ္”

Subscribe to ေဆာင္းပါး