ျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း ၃ ႏွစ္အတြင္း ဆက္တိုက္တက္

.

ဓာတ္ပံု - AFP

 ရန္ကုန္၊ စက္တက္ဘာ ၅ ။         ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာေနၿပီး တစ္အိတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၄၅၀၀ က်ပ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၅၀၀၀ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ  အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီေပၚဆန္း၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္း၊ ဧည့္မထ၊ ငစိန္ အစရိွေသာ ဆန္မ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ဧရာ၀တီေပၚဆန္း ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၈၀၀၀ က်ပ္၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ ၄၇၀၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၇၅၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၆၅၀၀ က်ပ္၊ ငစိန္(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၇၀၀၀ က်ပ္ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕႔ရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိစာရင္းမ်ားအရ ဧရာ၀တီေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေရႊလိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၆၂၀၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၃၅၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၁၀၀၀ က်ပ္၊ ငစိန္(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂၀၀၀ က်ပ္ ရွိလာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၁၄၀၀၀ က်ပ္၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၆၀၀၀ က်ပ္၊ ဧည့္မထ(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၄၅၀၀ က်ပ္၊ ငစိန္(၂၅မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ အထိ ၃ႏွစ္အတြင္း အသီးသီးျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။