မုဒိမ္းမႈေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လံုျခံဳေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသလား

အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးက အငွားယာဥ္စီးခဲ့စဥ္မွာ ပစၥည္းလု၊ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းဟာ အငွားယာဥ္စီးေလ့ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ့သလို အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀လံုျခံဳမႈကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္လိုက္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ကိုလည္း ခုလို ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။