ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)

၁ႏွစ္သားအရြယ္ ကြမ္းသီးပင္ကုိေတာ့ အဓိကေပါင္းလုိက္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကႏြယ္ပင္တက္ျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ျခင္း မရွိေအာင္ ဂရုျပဳရွင္းလင္းေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ မုိးဦးၾကကာလေတြမွာ ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္းစတာေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္းျမက္မ်ားေနရင္ေတာ့ ၾကြက္မ်ားက အပင္ရဲ႕အျမစ္ေတြ ကုိက္ဖ်တ္စားေသာက္ၾကတဲ႔အတြက္ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိေတာ့ အထူးရွင္းလင္းေပးရပါမယ္။

ကြမ္းသီးပင္တြင္ အျခားပုိးေတြျဖစ္တဲ႔ရြက္ႏုစားပုိးေတြလဲ က်ေရာက္တက္ပါတယ္။ အပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးျပီး ၇ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ၈ ႏွစ္အၾကာမွာ အသီးမ်ားကုိ စတင္ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။