ႏြန္ႏြန္

အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္းလည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

3 weeks 2 days ago
7,904 Hits

ထင္းသံုးစြဲမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း သစ္ေတာကို မထိခိုက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

1 year 1 month ago
2,885 Hits

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ည္ေပးၿပီး ေနာက္တြင္  လက္ခ်ည္ပြဲအတြက္စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ခ်ည္မဂၤလာ  ေကာက္ညွင္းထုပ္ကို တေပ်ာ္တပါး စားေသာက္ကာ ဝါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပြဲ ျပီးေျမာက္သြားေလသည္။

1 year 1 month ago
2,079 Hits