လူမႈေရးမူဝါဒေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခိုင္မာမႈကို ဦးတည္ေစႏိုင္ဟု အိႏိၵယစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပ

.

အိႏိၵယႏိုင္ငံ JNU မွ လာေရာက္အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေသာ ပါေမာကၡ Jayati Ghosh က အမ်ားဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လူမႈေရးမူဝါဒအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ “လူမႈေရးအာမခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာလူမႈေရးအကာအကြယ္မ်ား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းရန္ မ်ိဳးေစ့ရျခင္းပင္။

 ေတာင္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ေသာ အာရွက်ားႏိုင္ငံအပါအဝင္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ အတိအက်ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း” ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“စီးပြားေရးႀကီးထြားေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျဖရွင္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ သင္ခန္းစာ” ဆိုသည့္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါေမာကၡ Jayati Ghosh က ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပၚလစီအျဖစ္ လူမႈေရးမူဝါဒအျမင္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ထိုအျမင္သေဘာထားကိုစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ရယူလုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ေဖာ္ေဆာင္ပါက လူမႈေရးက႑အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မမွန္ကန္႐ုံသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခိုင္ၿမဲေရးကို ထိခုိက္ေစလာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ အႀကီးစားစီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ C P Chandrasekhar က ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အေျခတည္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း မွ်တမႈရွိေသာ ပမာဏကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စီးဝင္မႈလမ္းေၾကာင္းေကာင္းေစျခင္းက ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ေပးစရာမလိုေပ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တည္ၿမဲေရးအတြက္သာ ျမွင့္တင္ေပးသင့္သည္။ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္မႈတို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ႏို္င္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖြင့္လွစ္ရရွိေစျခင္းအား ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းအတြက္သာ ႐ႈျမင္သင့္သည္။

Myanmar Economics Association၊ Mizzima ၊ Renaissance Institute ႏွင့္ ActionAid တုိ႔ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္၌ Royal Rose Resturant တြင္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးစလုံးက ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထိုပြဲသို႔ ပညာရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားအေပၚ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္လမ္းေၾကာင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကိုတိုးျမွင့္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သတၳဳႏွင့္ သစ္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားက႑တြင္ အဖိုးနည္းမူလကုန္စည္ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ျခင္းမွ တန္ဖိုးပိုရသည့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည္။ အလုံးစုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရွိလာလည္း လိုအပ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အစိုးရရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ပုဂၢိလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္လာရန္ လိုအပ္သည္။ ပညာေရး၊ လူငယ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ျခင္းကဲ့သို႔ လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားက အိမ္နီးခ်င္းအျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အင္အားျမွင့္တင္ႏုိင္စြမ္းေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။

သဘာဝသယံဇာတရင္းျမစ္ ျပႆာနာအေပၚတြင္ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးစလုံးက အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အထူးသျဖင့္ တုိက္႐ုိက္အခြန္ႏွင့္ တည္ဆဲအခြန္စနစ္မ်ား အားေကာင္းေရးလိုအပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းက ဘ႑ာေငြကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ အေရးေသာက႑ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကဲ့သို႔ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ အငွားခ်ထားျခင္း အေျခအေနႏွင့္ သက္တမ္းတို႔ကိုလည္း ျပန္လည္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသင့္သည္။ ယင္းသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားက အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြကို တိုးပြားေစမည့္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကိုပိုမိုအက်ိဳးရွိရွိ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြျဖစ္ဖို႔ ဆင္ျခင္ႏိႈင္းဆသြားသင့္သည္။

Myanmar Economics Association မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ပါေမာကၡေက်ာ္မင္းထြန္းက အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေသာ အိႏိၵယပညာရွင္မ်ားကို ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳကာ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားက အေတြ႔အႀကံဳက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အားလုံးေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို နားစြင့္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အားလုံးေသာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ရျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။