သတင္း

47 min 24 sec ago
832 Hits

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ၆ ျမိဳ႕နယ္မွာ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ျပီး ယာဥ္အသြားအလာရႈပ္ေထြးၾကပ္တည္းသည္။

Subscribe to သတင္း