သတင္း

ထိုသို႔ အလယ္တန္းျပဆရာ ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးခင္စိန္တို႔ကို အခ်ဳပ္လြတ္အာမခံ အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ...

Subscribe to သတင္း