သတင္း

2 hours 59 min ago
2,384 Hits

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ထီလက္မွတ္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တင္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဥပေဒလိုအပ္ေနၿပီး အဆိုပါဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။...

Subscribe to သတင္း