သတင္း

စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ၊ ရန္ကုန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမႈဝါဒရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ျခင္း ျ...

Subscribe to သတင္း