သတင္း

9 min 51 sec ago
65 Hits

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာက ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ မေပးႏိုင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွိရမယ့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဂတိတရားကင္းေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။

Subscribe to သတင္း