သတင္း

1 hour 11 min ago
838 Hits

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ တင္ျပရန္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိပါက လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Subscribe to သတင္း