သတင္း

ထုိသို႔ လုပ္ႀကံလီဆယ္ကာ တိုင္တန္းခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႀကီးမားစြာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Subscribe to သတင္း