သတင္း

“ ဘဏ္မွာရွိတဲ့ ေငြေတြကို ေဆာလ်င္စြာေပးဖို ့၊ေနာက္တစ္ခုက ကုမၸဏီနဲ႔ အက်ဳိးတူ ေခတၱေခ်းထားတဲ့ ေငြေတြကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းျပန္ေပးဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဖလွယ္ထားတဲ့ ေငြေတြကို...

Subscribe to သတင္း