သတင္း

13 hours 43 min ago
9,764 Hits

“တစ္ႏုိင္ငံလံုး တိုင္ေနတာပဲ။ တခ်ိဳ႕ဆိုလို႔ခ်င္ရင္ တုိင္တယ္။ စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးသင့္တဲ့သူက စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးၿပီး ေတာ့ကားေနာ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့အတုိင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမေရာက္ဘူး ။

Subscribe to သတင္း