သတင္း

"ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလာၿပီးေတာ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေပါင္းစံုနဲ႔ဝင္ေရာက္လာတဲ႔သူေတြမွာလည္း ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ မွိန္ခ်င္တဲ႔အခ်က္အလက္ရွိသလို လင္းခ်င္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြရွိမွာပါဗ်ာ"ဟု ဦးမင္းကိုႏ...

Subscribe to သတင္း