ႏိုင္ငံေရး

3 days 19 hours ago
5,837 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရန္ အထူးလိုအပ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား ျပန္လည္ထြန္းကားလာေအာင္ မျဖစ္မေန...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး