ႏိုင္ငံေရး

1 hour 48 min ago
3,510 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနသည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ပိုမို အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည့္အစား...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး