ႏိုင္ငံေရး

22 hours 55 min ago
24,576 Hits

ေနျပည္ေတ္(စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းကမွ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး