ျပည္တြင္း

2 hours 39 min ago
862 Hits

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက Mr.George Yeo ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ "ယုံရမလား"ဟု ေမးျမန္းမႈကို ဦးသိမ္းေဝက တုံျ...

Subscribe to ျပည္တြင္း